Zásady zpracování osobních údajů

E-shop Ho-modely.cz provozovaný Karlem Hodíkem  IČO: 69804125, DIČ: CZ6602260115, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10, (dále také jen jako „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek:  www.ho-modely.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:
1.    Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2.    Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3.    Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4.    Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5.    Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
 
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@ho-modely.cz

Tyto zásady ochrany osobních údajů se použijí obdobně pro naše další odběratele i dodavatele, kteří nejsou uživateli našeho webového portálu, ale jsou našimi obchodními partnery na základě smluv uzavřených v listinné , elektronické formě nebo na základě dílčích objednávek učiněných písemnou či ústní formou.
Čl. II.
Zpracování osobních údajů dětí:
Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.
 
Čl. III.
Rozsah zpracování osobních údajů:
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
a)    Vaše jméno a příjmení,
b)    obchodní firma,
c)    adresa bydliště nebo sídlo společnosti,
d)    identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo,
e)    telefonní číslo nebo
f)    e-mailová adresa.
Čl. IV.
Účel zpracování:
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. koupě našeho zboží. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Vaše jméno, příjmení, obchodní firmu, adresu bydliště nebo sídlo společnosti, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení na základě Vámi výslovně uděleného, samostatného a svobodného souhlasu, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.
Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@ho-modely.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Čl. V.
Kdo má k Vašim osobním údajům přístup:
Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
naší externí účetní
 
zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, přepravní, cloudové nebo IT služby.


Čl. VI.
Doba zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Čl. VII.
Používání cookies:
Naše webové stránky ukládají v souladu se zákony na Vaše zařízení soubory, obecně nazývané jako cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Používáme cookies především pro zajištění fungování našeho eshopu. Ukládají se do nich Vaše přihlašovací údaje, údaje o Vaší objednávce, nebo nastavení, která používáte v eshopu. Bez těchto údajů bychom nemohli zaručit správné fungování eshopu. Dále používáme cookies třetích stran pro analýzu návštěvnosti (např. Google Analytics). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.
Čl. VIII.
Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů:
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a)    právo na přístup k osobním údajům;
b)    právo na opravu;
c)    právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d)    právo na omezení zpracování údajů;
e)    právo vznést námitku proti zpracování; a
f)    právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.


Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@ho-modely.cz.
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů(www.uoou.cz).
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud:

1) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány. 

2) zpracování je protiprávní. 

3) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování. 

4) nám to ukládá zákonná povinnost.


Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.


Aby vám šlo brouzdání na našich stránkách jako po másle, povolte prosím cookies. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Technické cookies

Marketingové cookies

Analytické cookies

Nastavit
Potvrdit výběr
Rozumím