Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu:

Název společnosti: Karel Hodík
Chudenická 1059/30
Praha 102 00
Stát: Česká republika
IČ: 69804125
DIČ: CZ6602260115 (nejsme plátce DPH)
Odpovědná osoba Karel Hodík

RYCHLÉ ODKAZY:

Všeobecná ustanovení:

Dodací podmínky:

Bonusy a věrnostní program:

Slevy:

Záruka a reklamace:

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, vrácení kupní ceny:

Výměna zboží:

Ochrana osobních údajů:

Všeobecná ustanovení:

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro uzavřenou smlouvu mezi provozovatelem on-line obchodu www.ho-modely.cz a jeho zákazníkem. Smlouvu lze uzavřít pomocí prostředků komunikace na dálku případně osobně. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel, zhotovitele) a zákazníka (objednatele, kupujícího). Veškeré smluvní vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a těmito obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy a podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Vymezení pojmů:

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel/prodávající/zhotovitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující, který není spotřebitelem – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 4. Kupující, který je spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 5. Smlouva o dílo (zhotovení věci na zakázku) – objednávka objednatele je návrhem smlouvy o dílo a samotná tato smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu objednateli s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany zhotovitele). Od tohoto momentu mezi objednatelem a zhotovitelem vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 6. Kupní smlouva – kupní smlouva je uzavřena, jakmile kupující obdrží od prodávajícího e-mail potvrzující učiněnou objednávku. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku. Toto rozhodnutí učiní prodávající dle svého výlučného uvážení. Pokud prodávající objednávku odmítne, bude o tom kupující neprodleně informován. Bude-li platba za odmítnutou objednávku již zpracována a přijata na účet prodávajícího, bude obratem vrácena na účet kupujícího, ze kterého bylo objednané zboží uhrazeno.

Dodací podmínky:

Zboží dodáváme v ČR balíkovou službou Zásilkovna.cz nebo Českou poštou. O odeslání zásilky Vás vždy budeme informovat e-mailem.

Zásilky (zboží skladem) odesíláme standardně do 3-5 pracovních dnů od přijetí objednávky, obvykle však ještě v den jejího přijetí. Pro odeslání zboží v den jeho objednání musí být objednávka přijata do 09:00 hod. (v pracovní dny). Odeslání zboží v den jeho objednání a zaplacení však nemůžeme z provozních důvodů garantovat.
 
Pokud nám zašlete mailem potvrzení o provedení převodu, nemůžeme Vaši objednávku odeslat dříve, než nám bude Vaše platba připsána na účet.
 
Individuálně zhotovené modely mají standardní dobu dodání 3 týdny až 360 dní ve vyjímečných případech se lhůta může i prodloužit.
 
Spotřebitel by měl rovněž při doručení zásilky přepravcem učinit kontrolu zásilky a případné vady zásilky uvést do přepravního protokolu či je bez zbytečného odkladu nahlásit dodavateli. Předejde tak možným komplikacím s uplatněním práv plynoucích s odpovědností dodavatele za vady věci při jejím převzetí. Má také právo poškozenou zásilku nepřijmout, což se potvrdí zápisem do přepravního protokolu nebo jiným prokazatelným způsobem. Nicméně pokud spotřebitel neučiní tak, jak je výše uvedeno, nezbavuje ho to práva stav dodané zásilky reklamovat u dodavatele. Při takové reklamaci se bude vycházet zejména z podepsaného přepravního dokladu, ale i dalších relevantních skutečností prokazujících vnější nepoškození zásilky. Spotřebitel je těmito obchodními podmínkami a samotným přepravním protokolem informován o tom, že podpisem tohoto protokolu souhlasí s vnějším stavem dodané zásilky, ze kterého lze vyvodit i nepoškození věci samé vzniklé přepravou.
 
Zákazník je povinen prodejci uhradit cenu opakovaného doručení dodávky, pokud se tomu tak stane z důvodů na straně zákazníka, zejména pak proto, že příjemce zboží nebude schopen zajistit převzetí zásilky.
 
V případě, že zákazník si objenané zboží nevyzvedne bez předchozího zrušení, a prodejce jej přijme vratkou zpět (zákazník tímto jednáním způsobí úmyslně škodu) bude tento nespolehlivý zákazník vložen do registru nespolehlivých zákazníku (Blacklist).

 

 

Bonusy a věrnostní program:

Věrnostní program pro registrované zákazníky e-shopu

Od 1. 3. 2016 máte možnost sbírat s každým nákupem věrnostní body. Více v záložce VĚRNOSTNÍ PROGRAM.

 

Slevy:

Slevy z různých akcí se nesčítají s jinými slevami na www.ho-modely.cz. Vždy platí nejvyšší aktuální sleva.

Máte nějaké dotazy ke slevám na www.ho-modely.cz? Rádi Vám odpovíme na tel.: 777 432 147 nebo na e-mailu info@ho-modely.cz.

Záruka a reklamace:

Pokud není u zboží přiložený záruční list, jako doklad pro případnou reklamaci slouží faktura zasílaná mailem v pdf.

Rozpor s kupní smlouvou:

Pokud je uzavřena kupní smlouva, ručí prodávající spotřebiteli za bezvadnost zboží v momentě jeho převzetí. V případě, že věc není v tomto momentě ve shodě s kupní smlouvou, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo na opravu, není-li zvolená možnost kupujícího možná, má právo na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit /neplatí v případě zboží na objednávku/. Vada, která se projeví v prvních šesti měsících od převzetí věci, se považuje za vadu, kterou měla věc již při převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

Záruka a reklamace – spotřebitel:

Na věc zhotovenou na zakázku (smlouva o dílo) je poskytována záruční lhůta 24 měsíců. V případě prodeje věci (kupní smlouva) je poskytována na spotřební zboží záruka 24 měsíců. Reklamaci uplatní spotřebitel u dodavatele bez zbytečného odkladu po tom, co se projeví či vyskytne vada. O reklamaci rozhodne dodavatel ihned, ve složitých případech do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží na adresu provozovny dodavatele. Do této lhůty se nezapočítává doba, která je nutná pro odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Lhůtu k vyřízení reklamace lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. V případě, že není ve 30ti denní lhůtě, případně dohodnuté prodloužené lhůtě, vada odstraněna, má spotřebitel práva stejná jako v případě neodstranitelné vady. Záruční doba začíná běžet v momentě převzetí věci.

Nárok na uplatnění  reklamace - záruky může zaniknout, pokud:

 1. Výrobek byl poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem.                             
 2. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 3. Výrobek byl poškozen neodborným o zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 4. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 5. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 6. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 7. Výrobek byl poškozen v důsledku nekvalitního sestavování modelu ze stavebnic. Popřípadě ztracení nebo poškození dílu.

Záruční práva spotřebitele – kupní smlouva:

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny .
 2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 3. jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží.
 4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Záruční práva spotřebitele – smlouva o dílo:

Zhotovitel odpovídá za vady, které má věc zhotovená na zakázku zhotovená při převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Stejně odpovídá za to, že věc má vlastnosti objednatelem při zakázce vymíněné. Při zhotovení věci na zakázku má spotřebitel právo:

 1. jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu.
 2. jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být podle objednávky řádně užívána jako věc bez vady, má objednatel právo na zrušení smlouvy. Totéž právo mu přísluší u vad odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže věc řádně užívat. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle objednávky, má objednatel právo na přiměřenou slevu.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Od února 2016 mohou spotřebitelé řešit případný spor s prodávajícím formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kdy arbitrem sporu je ČOI.

ČOI - Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR)  ZDE

ČOI - Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) - ke stažení ZDE (ve formátu PDF) 

Kontaktní údaje: 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, vrácení kupní ceny:

Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží.

Toto právo je ze zákona vyloučeno v následujících případech:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Toto právo zaniká v případě zhotovení modelů na zakázku. Poškození dílů stavebnic.

Vrácení stavebnic:

Kompletnost a nepoškozenost stavebnic bude vždy posuzovat výrobce dané stavebnice.  V případě kladného posouzení může být  reklamace uzavřena a částka vrácena kupujícímu. Prodejce upozorňuje, že tento proces může trvat více než 30 dní.

     

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele on-line obchodu www.ho-modely.cz e-mailem na adrese info@ho-modely.cz nebo dopisem zaslaným na adresu Karel Hodík (Ho-modely.cz), Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10.

Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE (ve formátu PDF), není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím 14 dnů od převzetí zboží.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme přijali Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený. (Vysvětlení: v souladu s platným Občanským zákoníkem Vám za dopravu k Vám uhradíme částku ve výši odpovídající ceně nejlevnější možné dopravy (např. zakoupili stavebnici nebo model, nechali jste si ji zaslat Balíkem do ruky nebo PPL, přestože jste si mohli vybrat levnější způsob zaslání Zásilkovna.cz. My Vám tedy uhradíme poštovné, které by vzniklo posláním (Zásilkovna.cz).

Pro vrácení plateb použijeme v souladu s našimi obchodními podmínkami bankovní převod.

V případě, že budete požadovat vrácení peněz v hotovosti (složenkou), uveďte tento požadavek v průvodním dopise. V tomto případě odečteme z vracené částky (kupní cena + poštovné) poplatek České poště za zaslání peněz složenkou jako náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného nepožkozeného zboží do 30 dnů.

2.2  a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět doporučeným balíkem (nikoliv dobírkou ) na adresu: Karel Hodík (Ho-modely.cz), Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží                                                              

Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Poznámka:

Ustanovení zákona o právu spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží poškozeno, zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Upozorňujeme spotřebitele, že v případě individuálně zhotovených zakázek (sestavení modelu na zakázku) jde vždy o dodání zboží, které je upraveno dle přání spotřebitele, což je zákonnou výjimkou pro nemožnost uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů. Na zboží se vztahuje 24 měsíční záruka. 

Výměna zboží:

V případě potřeby (např. druh zboží atd.) Vám nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete doporučenou zásilku /nikoliv na dobírku/ na naši adresu Karel Hodík (Ho-modely.cz), Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme zboží na výměnu. Náklady na výměnu zboží na přání nese zákazník.

Ochrana osobních údajů:

Provozovatel e-shopu www.ho-modely.cz je registrován jako zpracovatel osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Vaše osobní údaje jsou chráněny podle Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Nově od 01.01.2023  GDPR

 

Osobní údaje

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma, potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČO a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte se Všeobecnými obchodními podmínkami.

 

 


Aby vám šlo brouzdání na našich stránkách jako po másle, povolte prosím cookies. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Technické cookies

Marketingové cookies

Analytické cookies

Nastavit
Potvrdit výběr
Rozumím