Reklamace

 Reklamační řád
 

Pokud není u zboží přiložený záruční list, jako doklad pro případnou reklamaci slouží faktura zasílaná mailem v pdf.

Rozpor s kupní smlouvou:

Pokud je uzavřena kupní smlouva, ručí prodávající spotřebiteli za bezvadnost zboží v momentě jeho převzetí. V případě, že věc není v tomto momentě ve shodě s kupní smlouvou, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo na opravu, není-li zvolená možnost kupujícího možná, má právo na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. Vada, která se projeví v prvních šesti měsících od převzetí věci, se považuje za vadu, kterou měla věc již při převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

Záruka a reklamace – spotřebitel:

Na věc zhotovenou na zakázku (smlouva o dílo) je poskytována záruční lhůta 24 měsíců. V případě prodeje věci (kupní smlouva) je poskytována na spotřební zboží záruka 24 měsíců. Reklamaci uplatní spotřebitel u dodavatele bez zbytečného odkladu po tom, co se projeví či vyskytne vada. O reklamaci rozhodne dodavatel ihned, ve složitých případech do 7 dnů od doručení reklamovaného zboží na adresu provozovny dodavatele. Do této lhůty se nezapočítává doba, která je nutná pro odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Lhůtu k vyřízení reklamace lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. V případě, že není ve 30ti denní lhůtě, případně dohodnuté prodloužené lhůtě, vada odstraněna, má spotřebitel práva stejná jako v případě neodstranitelné vady. Záruční doba začíná běžet v momentě převzetí věci.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

 1. Výrobek byl poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Výrobek byl poškozen neodborným o zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 6. Výrobek byl poškozen v důsledku nekvalitního sestavování modelu ze stavebnic.

Záruční práva spotřebitele – kupní smlouva:

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 3. jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruční práva spotřebitele – smlouva o dílo:

Zhotovitel odpovídá za vady, které má věc zhotovená na zakázku zhotovená při převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Stejně odpovídá za to, že věc má vlastnosti objednatelem při zakázce vymíněné. Při zhotovení věci na zakázku má spotřebitel právo:

 1. jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu.
 2. jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být podle objednávky řádně užívána jako věc bez vady, má objednatel právo na zrušení smlouvy. Totéž právo mu přísluší u vad odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže věc řádně užívat. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle objednávky, má objednatel právo na přiměřenou slevu.

Vždy o reklamaci informujte na e-mail:  reklamace@ho-modely.cz


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).